O nás

Datys Finance, s.r.o., je účetní a daňová kancelář založená v Plzni v roce 1999.

Specializujeme se na vedení účetnictví a daňové evidence, obecně na veškeré poradenství v oblasti účetnictví, daní a mezd od návrhu implementace účetního software až po sestavování účetních závěrek a daňových přiznání.

Své klienty zastupujeme před orgány státní správy, při kontrolách správce daně, zdravotních pojišťoven a okresních správ sociálního zabezpečení. Jsme členem Komory certifikovaných účetních. Jsme tým s dlouholetými zkušenostmi z nadnárodních firem, ale zároveň si dobře uvědomujeme lokální aspekty i ceny.

S našimi klienty komunikujeme pravidelně, navrhujeme vhodná řešení a snažíme se, v rámci všech platných zákonů, předpisů a norem, optimalizovat jejich daňovou povinnost. S našimi klienty jsme 365 dní v roce. Jsme Datys a jsme s vámi již více než 20 let.

"Využíváme zákonných prostředků pro uplatnění všeho, co dle přesvědčení a příkazu klienta je pokládáno za prospěšné, chráníme práva a zájmy klientů a respektujeme zákony a obecně závazné předpisy a normy, vč. etického kodexu Komory certifikovaných účetních."

Služby

Nabízíme komplexní služby v následujících oblastech:

 • I ) vedení účetnictví a daňové evidence

  Jsme připraveni vést Vaši kompletní účetní agendu nebo Vám poskytneme účetní služby na míru ve formě kontroly Vámi vedeného účetnictví či zpracování účetních výstupů, závěrky a formulářů. Budeme Vám rádi k dispozici pro pravidelné či příležitostné konzultace.
  Pro účetnictví a daňovou evidenci využíváme především program Money S3. Na Vaše přání či podle charakteru Vašeho podnikání jsme schopni Vám nabídnout také vedení účetnictví v programu POHODA, Abra FlexiBee, Premier, I6, SAP a dalších.

 • II) mzdová agenda

  Převezmeme Vaši mzdovou agendu a zajistíme za Vás vždy legislativně správný postup při zpracování mezd, reportů a komunikace s úřady. Spolehněte se na naše odborníky s mnohaletými zkušenostmi v oblasti mezd a pracovního práva.

 • III) finanční a daňové audity

  Nejen pro společnosti, které mají zákonnou povinnost auditu, nabízíme auditorské služby. Jejich výstupem je precizní zpráva nezávislého odborníka, který předepsanými postupy při zohlednění individuálních charakteristik dokáže identifikovat rizika a doporučí postupy k zefektivnění procesů ve Vaší firmě.
  Provádíme statutární i dobrovolné audity, due diligence dle potřeb klienta, audity plnění daňových povinností.

 • IV) nastavování finančního kontrolních mechanismů, reportingu a monitoringu

  Navrhneme pro Vás kontrolní systém či otestujeme stávající kontrolní mechanismy. Zoptimalizujeme proces toku dat s přihlédnutím k individuálním charakteristikám Vašeho podnikání.
  Společně s Vámi zavedeme efektivní monitoring klíčových činností a definujeme způsoby jejich hodnocení. Zoptimalizujeme Vaše účetní data a propojíme je s monitorovacím a reportingovým systémem tak, aby se stala účinným nástrojem k řízení firmy.

 • V) konsolidace a IFRS

  Kvalifikovaně sestavíme konsolidovanou účetní závěrku za skupinu Vašich podniků. Pomůžeme Vám s přípravou konsolidačních pravidel a podkladů nebo za Vás vyplníme konsolidační balíček pro mateřskou společnost.
  Zajistíme pro Vás transformaci účetnictví z českých do mezinárodních účetních standardů, pravidelně či v rámci roční účetní závěrky. Připravíme pro Vás data či kompletní reporty pro zahraniční mateřské společnosti či podklady pro konsolidaci. Pracujeme v anglickém, německém a ruském jazyce.

 • VI) dotační a úvěrové poradenství

  Ptejte se nás na naše praktické zkušenosti s dotačními projekty. Vyhledáme pro Vás vhodné dotační tituly, pomůžeme Vám s přípravou projektu a budeme Vám oporou po celou dobu trvání projektu. Zajistíme pro Vás realizaci výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Pracujeme tak, aby čerpání dotací pro Vás bylo skutečně efektivní. Jsme také připraveni pro Vás připravit potřebnou dokumentaci při žádosti o úvěr, komunikovat s bankou v procesu schvalování a zajistit pravidelné reporty dle potřeb banky i klienta.

 • VII) školení v oblasti využívání účetního software i kancelářských aplikací

  Můžeme Vám pomoci, pokud Vaši zaměstnanci potřebují rozšířit své dovednosti ve využívání účetního software či obvyklých kancelářských aplikací. Připravíme pro Vás školení s individuálním přístupem, přímo na pracovišti, efektivně a konkrétně pro Vaše potřeby.

"Není nic nečestného na uspořádání svých záležitostí tak, aby daně byly placeny v co nejnižší možné výši. Každý tak činí, ať bohatý nebo chudý, a činí správně. Nikdo nemá povinnost platit více než vyžaduje zákon; daně jsou vynucené poplatky, ne dobrovolné příspěvky."

Výrok soudu v USA

Aktuality

Minimální mzda od 1. 1. 2020

Je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3 ZP, přičemž mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Základními pracovněprávními vztahy podle § 3 ZP jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). V souladu se zněním § 111 odst. 2 ZP výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Na základě nařízení vlády č. 347/2019 Sb. činí od 1. 1. 2020 základní sazba minimální měsíční mzdy 14 600 Kč a základní sazba minimální hodinové mzdy 87,30 Kč.

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel v roce 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo vyhláškou č. 358/2019 Sb sazby náhrad použití motorových vozidel:
U osobních siličních vozidel musí činit náhrada za 1km nejméně 4,20 Kč, u tříkolek 1,10 Kč.

V případě, že zaměstnanec neprokáže zamětnavateli cenu za tankování, vychází průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2020 z následujích sazeb:
Automobilový benzín 95 oktanů - 32 Kč/l
Automobilový benzín 98 oktanů - 36 Kč/l
Motorová nafta - 31,80 Kč/l
Elektřina - 4,80 Kč/kWh

Změny platby pojistného pro OSVČ v r. 2019

V roce 2019 se mění splatnost a minimální výše pojistného na nemocenské pojištění.
Pro OSVČ, pro které je podnikání hlavním příjmem i přivýdělkem se mění splatnost i minimální výše pojistného na nemocenské pojištění. Změny se týkají také zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Od ledna 2019 se mění splatnost záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím.
Nové termíny platby pojistného od ledna 2019:
OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy je platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení.
Aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec.
Nová výše měsíčního vyměřovacího základu platí od ledna jen pro OSVČ, které zahajují činnost v roce 2019. Pokud OSVČ platí zálohy na pojistné v roce 2018 v minimální výši, mohou platit zálohy v této výši i v roce 2019, a to až do měsíce, ve kterém podají (měly podat) přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.
Minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění je v roce 2019 stanoven částkou 8 175 Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní výdělečnou činnost tak činí po zaokrouhlení (na celé Kč nahoru) 2 388 Kč. Minimální zálohy hradí OSVČ během prvního roku podnikání a též ty OSVČ, které na přehledu OSVČ vykázaly vyměřovací základ v nižší výši než je stanovený minimální vyměřovací základ.
Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost činí po zaokrouhlení (na celé Kč nahoru) 955 Kč, což odpovídá vyměřovacímu základu ve výši 3 270 Kč. Rozhodná částka za rok 2018, podle které se stanoví pro „OSVČ vedlejší“ povinnost platit zálohy na důchodové pojištění v roce 2019, činí 71 950 Kč.

Reference

 • Kartona, s.r.o.
  "Datys nám pomáhá s tím, co už jednoduše ve fabrice dnes zvládnout nemůžeme."
  M. Petřek - jednatel

 • ON LEAD CZ s.r.o.
  "Se spoluprací s týmem Datys jsem dlouhodobě velmi spokojen." J. Vlášek - jednatel

 • "Veškeré podklady pro mě připravují přehledně a nemusím na nic myslet." Ing. arch. Patrik Novák

 • NAF, a.s.
  "Skvěle zvládnutý systém výkaznictví, skvělá spolupráce." Mgr. T. Urbanec - předseda Dozorčí rady

 • ICR s.r.o.
  "Maximální spokojenost bez jediného ale..." J. Hubený - CEO

 • KOMERSIA WEST s.r.o.
  "Úspěšná spolupráce s Datysem trvá již více než 10 let, nemáme důvod měnit." L. Čížková - hlavní účetní

 • AROJA, s.r.o.
  "Po 10 letech fungování mé firmy přišel konečně někdo, kdo dal výkaznictví do pořádku." J. Škopík - jednatel

 • Morgan Trevor, s.r.o.
  "Datys Finance je naše opora v oblasti daní." J. Sýkora - jednatel

 • Nadace Železná Opona
  "I jako nezisková organizace potřebujeme precizní účetnictví. Oceňujeme skvělé služby a lidský přístup." V. Vítovec - předseda správní rady

 • MEDEXO CZ, s.r.o.
  "Amazing value!" A. Zaydlar - CEO

 • BCR Holding, s.r.o.
  "Daňovou a účetní problematiku našich developerských projektů řešíme od počátku s Datysem. Oceňujeme vstřícnost, rychlost a přesnost." M. Hrubý - jednatel

Kontakt

Sídlo a kancelář: sady 5. května 303/46,
301 00 Plzeň
IČO: 25239830
DIČ: CZ25239830
Telefon: (+420)777964512
Email: datys(zavináč)datys.cz
Č.b.ú.: 666084001/5500